Stanovy a podmínky členství

Členství

 1. Členem Spolku Krnalovice mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby které souhlasí s jeho stanovami a cíli.
 2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
 5. Zánik členství:
  1. vystoupením člena písemným oznámením;
  2. úmrtím člena;
  3. u právnické osoby jejím zrušením;
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;
  5. zánikem spolku.
 6. Při zániku členství je povinnost odevzdat potvrzení o členství.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti spolku;
  2. volit do orgánů spolku;
  3. být volen od 18 let do orgánů spolku;
  4. obracet se na orgány sdružené s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření;
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy spolku;
  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

Kompletní stanovy najdete ke stažení zde.
Přihláška do spolku ke stažení zde.
Členské poplatky informace zde.